Header Img
   

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PODRÓŻE Z HUBERTEM – HUBERT PLESKOT” z 24.03.2019

  I. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „PODRÓŻE Z HUBERTEM – HUBERT PLESKOT”

  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [sklep.podrozezhubertem.pl], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  a) krótkoterminowy wynajem apartamentów

  b) kupno informacji turystycznej na temat biletów lotniczych

  c) kupno informacji turystycznej na temat noclegów w danym miejscu

  d) kupno imprez turystycznych

  e) kupno pojedynczych usług turystycznych tj. wycieczki fakultatywne jak Safari itp.

  f) kupno biletów wstępu do różnych atrakcji

  g) kupno biletów lotniczych

  h) kupno usługi organizacji wakacji na miarę

  i) kupno poradników w formie elektronicznej PDF

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „Hubert Pleskot” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://sklep.podrozezhubertem.pl/.

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod https://sklep.podrozezhubertem.pl/, prowadzony jest przez „Huberta Pleskot”

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

  a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub

  b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli.

  2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Hubert Pleskot” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2.8. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  3.1. „Hubert Pleskot” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a) podał do zakupu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „Huberta Pleskota”

  3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „Huberta Pleskot”,

  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru lub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.2. Wybór zamawianych Towarów lub Usługi przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a) przedmiotu zamówienia,

  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybranej metody płatności,

  d) wybranego sposobu dostawy,

  e) czasu dostawy,

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Hubert Pleskot” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  V. Dostawa/Realizacja Zamówienia

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Instrukcje na zamówione usługi przesyłane są na adres e-mail podany w Zamówieniu.

  5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów lub Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

  VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów i Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a) przelewem na numer konta bankowego 94 1090 1753 0000 0001 4190 5521

  b) płatnością w systemie ZEN

  c) zapłata kartą płatniczą prowizja pobierana od kart Visa, Mastercard, Maestro Secure

  6.3 Rozliczenia transakcji dokonywanych za pośrednictwem płatności elektronicznych przeprowadzane są za pośrednictwem ZEN.com

  6.4.Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres „Huberta Pleskot” podany w niniejszym Regulaminie.

  7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub 14 od dnia zawarcia Usługi i przysługuje konsumentowi tak długo, jak długo usługa ta nie zacznie być świadczona.

  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: „Pustynne Safari”, „Zwiedzanie Dubaju”, „Zwiedzanie Dubaju”,„Rejs Jachtem”, „Jetski przy Burj Al Arab”, „Sportowy Jetcar”, „Przesiadka w Dubaju”, „Lot Balonem w Dubaju”, „Transfery Lotniskowe z/do Abu Dhabi”, „Zwiedzanie Abu Dhabi”, “Lot Helikopterem w Dubaju i Abu Dhabi”, “Wynajem Stroju Arabskiego oraz Flying Dress” – zrezygnować z powyższych atrakcji można do 14 dni przed planowanym dniem atrakcji.

  7.4. Świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone tj.: „Prywatny Fotograf”, „Burj Khalifa – 124, 125, 148 i 154 VIP piętro”, „Ain Dubaj – Diabelski Młyn”, „Sky Views – Szklana Zjeżdżalnia”, „Atlantis Aquaventure”, „Muzeum Przyszłości”, „Palm Jumeirah – The View”, „Wild Wadi Aquapark”, „Ski Dubai”, „Butterfly Garden”, „Xline Dubai Marina”, „Ferrari World Abu Dhabi”, „Miracle Garden”, „Dubai Frame”, „Qasr Al Watan”, „Louvre Abu Dhabi”, „Aura Skypool”, „Akwarium Lost Chambers”, “La Perle DXB”, “AYA Universe”, “The Green Planet Dubai”, “Yas Island Abu Dhabi”, “Warner Bros World Abu Dhabi”, “IMG Worlds of Adventure”, “Yas Waterworld Abu Dhabi”, “SeaWorld Yas Island”, “Dubai Parks and Resorts”, “Motiongate Dubai”, “Glow Garden”, “Dubai Crocodile Park”, “Muzeum Iluzji”, “Madame Tussauds Dubai”.

  7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczonych usług.

  8.1. „Hubert Pleskot” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „Hubert Pleskot” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hubert Pleskot, ul. Kazimierza Króla 16A, 04-854 Warszawa, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  8.5. Reklamacji podlegają sprzedawane Towary. Ażeby reklamacja mogła zostać rozpatrzona w reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

  8.6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

  8.7. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

  8.8. „Hubert Pleskot” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w „terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona”.

  IX. Postanowienia końcowe

  9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Hubert Pleskot” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Hubertem Pleskot” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

     
  0